Styrelsen

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang. Uppdraget kan indelas i fyra huvudområden:

• Styrelsens strategiskt styrande roll.
• Styrelsens kontrollfunktion.
• Styrelsens informationsuppgift.
• Styrelsens ansvar för verksamhetens verkställande ledning.

Styrelsen arbetar med långsiktighet och frågor av övergripande karaktär och rektor hanterar frågor som berör verksamheten mer operativt. Det finns en styrelseinstruktion på SchoolSoft som mer detaljerat beskriver hur styrelsen skall bedriva sitt arbete. Stadgarna reglerar styrelsens sammansättning. På SchoolSoft finns även övriga styrdokument och policy.

Valberedningen ansvarar för att styrelseledamöter rekryteras baserat på fackkunskap och personlig lämplighet och internrevisorerna granskar styrelsens förvaltning och en auktoriserad extern revisor granskar räkenskaperna.

Ekonomi: Håller ordning på skolans ekonomi och uppföljning.
Fastighet: Eftersom föreningen äger fastigheten är det högt prioriterat att bibehålla standarden både exteriört och interiört och fastighetsgruppens ansvar är att så mycket jobb som möjligt som annars skulle innebära en kostnad, utförs av medlemmarna.
Kvalitet: arbetar med att kvalitetsutveckla verksamheten.
Kommunikation: Arbetar med olika informationsfrågor mellan olika intressenter i verksamheten, inklusive introduktion av nya medlemmar i föreningen.
Aktivitet: Arbetar med olika aktiviteter som tillfällen för informationsutbyte och kontakt mellan olika intressenter i verksamheten.

Ordförande Susan Bergman: ordforande@montessorifloda.se

Vice ordförande Maria Zetterdahl