Ansökan till Montessoriskolan Floda Säteri

Ansökan till Montessoriskolan Floda Säteri, förskola, förskoleklass och grundskola

På Montessoriskolan Floda Säteri har vi antagning till förskolorna samt till förskoleklass och åk 6 varje år. Om det finns platser i övriga skolan kan också antagning förekomma till övriga årskurser.

Varje år har vi ca 6-10 platser att fördela på respektive förskola, i förskoleklass varierar antalet platser samt i årskurs 6 har vi ca 6 platser att fördela.

Utöver den årliga antagningen tar vi in barn och elever löpande om/när det blir lediga platser.

Vi påbörjar generellt antagningsprocessen under november varje år. Den första, preliminära, antagningen beräknas vara klar innan jullovet.

Följande förtursregler gäller;

Antagning till förskola, förskoleklass samt grundskola
1. Förtur för elever från våra egna förskolor
2. Syskonförtur
3. Elever som kommer direkt från annan Montessoriförskola eller skola
4. Antagning efter ansökningsdatum

Kriterier för Montessoriförtur:

Från och med antagningen inför läsåret 2023 kommer följande kriterier för montessoriförtur att gälla;

  • Förberedd miljö
  • Åldersblandade klasser
  • Långa arbetspass
  • Individuell studieplan
  • Montessoriutbildad personal
  • Vana vid att arbeta med montessorimateriel

Till såväl förskola som skola utgår kötiden från det datum barnet sattes upp i kö.

Vi tar emot ansökningar löpande under året. Anmälningar sker via samma webformulär för förskola och skola.

Särskilt stöd

Vår skola tar hänsyn till elevers olika behov och uppväger skillnaderna i deras förutsättningar att nå kunskapskraven. Alla elever ska få ledning och stimulans. Vissa elever behöver extra anpassningar. En del behöver särskilt stöd. För att ge alla elever rätt förutsättningar för en bra skolgång är det viktigt att vi har kännedom om vilka behov som finns.
För elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd kan en fristående skola få ett extra bidrag, tilläggsbelopp, från hemkommunen. Det handlar om extraordinära stödåtgärder som assistent, specifika hjälpmedel eller anpassning av lokaler. Om kommunen nekar den fristående skolan ett sådant tilläggsbelopp med motiveringen att det skulle innebära betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen kan den fristående skolan neka att ta emot eller ge eleven fortsatt utbildning. Hemkommunen ansvarar då för att utbildning anordnas för eleven på annat sätt. (Skolverket)

I rutan med texten ”ansökandes kommentar” beskriver du/ni eventuella stödbehov som finns och fås idag, samt om det utgår tilläggsbelopp och för vad. Med denna information kan vi planera och förbereda verksamheten på bästa sätt.

Observera att det är separata ansökningar till förskola, förskoleklass samt grundskola. Du kan sätta ditt barn i kö till förskolan när ni fått personnummer till barnet. Till förskoleklass och grundskola kan ni ställa ert barn i kö from 15 augusti året innan barnet skall starta i förskoleklass.

En mailbekräftelse på att vi mottagit din ansökan skickas till de i ansökan angivna vårdnadshavarna. 

Under tiden ni står i kö

Under kötiden är det viktigt att ni vårdnadshavare mailar oss om någon av er under kötiden skulle ändra sina kontaktuppgifter, så vi kan uppdatera er ansökan med dessa uppgifter. Det gör ni på ines.cokorilo@montessorifloda.se 

Er ansökan blir kvar i kön så länge som barnet inte erbjuds en plats eller tills att någon av er meddelar att ni vill ta bort ert barn från vår kö. Notera att om ni tackar nej till en erbjuden plats förlorar barnet sin plats i kön. Ni är alltid välkomna med en ny ansökan.

Skolskjuts

Som elev i friskola har man ingen generell rätt till skolskjuts eftersom man valt att gå i en annan skola än den kommunen anvisat. Vår skola försöker att anpassa tider till kollektivtrafiken, men har varken möjlighet eller skyldighet att tillgodose enskilda elevers specifika behov. Skolan har heller inte möjlighet eller ansvar för att eleven tar sig till och från hållplatsen på ett säkert sätt eller att man kommer med rätt avgång. Som vårdnadshavare till elev i fristående skola är det därför viktigt att känna till – och vara beredd på – att det är man själv som har ansvaret för att eleven kan ta sig till och från skolan på ett säkert sätt.För elever bosatta i Lerums kommun gäller följande: Elev i fristående skola får ett skolkort till kollektivtrafiken om man har varit berättigad till skolskjuts till den kommunala skola man egentligen anvisats. Kriterierna (färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder eller någon annan särskild omständighet enl. 4 kap 7 § Skollagen) måste vara uppfyllda även till den skola man i stället väljer.

Välkommen till oss!

Ansök genom att klicka på följande länk: https://sms.schoolsoft.se/montessorifloda/jsp/public/right_public_studentqueue.jsp?school=floda

Vårdnadshavarröster om skolan:

Vi har varit otroligt nöjda med vårt barns förskoleår och nu hens tid i skolan. Personalen är fantastiska. Vi älskar också miljöerna och det Montessori står för. Att alla ges möjlighet att utvecklas enligt sin potential och att alla människor har ett lika värde är ett par av de saker som gör att vi väljer att ha vårt barn på Floda Säteri.